Nawigacja

Inspektor Ochrony Danych Osobowyych Przetwarzanie danych osobowych Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny

 

MONITORING WIZYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. W Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie prowadzony jest monitoring wizyjny.
 2. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie, Cielechowizna 1A, tel: 25 758 49 78, mail: sekretariat@sphuta.edu.pl
 3. Celem stosowania monitoringu wizyjnego w Szkole jest:
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów, a także pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywającym na terenie szkoły,
 • umożliwienie prowadzenia postępowań wyjaśniających w oparciu o zapisy kamer w następujących przypadkach: kradzieże, dewastacja mienia szkoły, zastraszanie, przejawy agresji fizycznej wśród uczniów, wejście na teren szkoły osób niepowołanych,  palenie papierosów, handel narkotykami, spożywanie alkoholu, odurzanie się substancjami psychoaktywnymi.
 1. Dane monitoringu zapisywane są na nośniku elektronicznym rejestratora i przechowywane przez 7 dni.
 2. Dostęp do zapisów monitoringu w celu prowadzenia postępowania wyjaśniającego w wyżej wymienionych sytuacjach mają: dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciele wychowawcy.
 3. Rodzic może zapoznać się z zapisem kamery z określonego zdarzenia po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. Zainteresowana osoba powinna podać datę, miejsce i godzinę zdarzenia.
 4. Dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciel wychowawca przedstawia rodzicowi zapis monitoringu w ustalonym wspólnie terminie.
 5. Uczeń szkoły lub inna osoba jako świadek zdarzenia albo jego uczestnik może być poproszony przez dyrektora, pedagoga, nauczyciela o wskazanie na zapisie monitoringu  osób lub zdarzeń, których był świadkiem bądź uczestnikiem.
 6. Materiały z monitoringu mogą być przekazywane w celu gromadzenia materiałów dowodowych w toczących się postępowaniach na wniosek Policji lub Sądu.
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej możliwy jest pod numerem tel. nr. 668-301-749  lub adresem email (adres email): iod.inspektor@gmail.com

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły

w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielchowiźnie

Piotr Matzanke

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie
  Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 • 25 758 49 78

Galeria zdjęć