Nawigacja

Inspektor Ochrony Danych Osobowyych Przetwarzanie danych osobowych Monitoring wizyjny

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie, Cielechowizna 1A, tel: 25 758 49 78, mail: sekretariat@sphuta.edu.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej możliwy jest pod numerem tel. nr. 668-301-749 lub adresem email (adres email): iod.inspektor@gmail.com
 3. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Siedlcach
 5. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

   

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły

w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie

Piotr Matzanke

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie
  Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 • 25 758 49 78

Galeria zdjęć